ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น

ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์
(Geology and Palaeontology for Science Education)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระบบของแต่ละหน่วยงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754-373 ภายใน 1739
หรือ นางสาวลำใย พูลเพียร โทรศัพท์ 061-8280-267
และ รศ.ดร.มงคล อุดชาชน โทรศัพท์ 081-8731-724

Inbox เพจ : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail : prc@msu.ac.th

Training 2021 REV

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม