ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

poster4

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียดโครงการและกำหนดการกิจกรรมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/184PDwB0O-RJKsTmEoF4DpszxaQNlVcvm/view?usp=sharing

 

วิทยากร

– ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ผ่านการศึกษาวิชา Biological Illustrations ซึ่งสอนโดย Mrs. Marion R. Sheehan นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ณ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เจ้าของผลงานหนังสือภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ พืชวงศ์กล้วยป่า (Musaceae) ในประเทศไทย

การลงทะเบียน

1 ข้าราชการ ครู อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ (ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท)
2 นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน จิตรกร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท)
3 นิสิต นักศึกษา และนักเรียน (ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท)
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับอุปกรณ์การวาดภาพพื้นฐาน หนังสือคู่มือ และประกาศนียบัตร
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/5tBGe1SbvQyUKM2Y9
ท่านสามารถโอนเงินค่าละทะเบียน ภายหลังปรากฏชื่อของท่านในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
https://prc.msu.ac.th โดยหมายเลขและชื่อบัญชี จะแจ้งพร้อมกันทางเว็บไซต์
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงิน วันที่ 5 มกราคม 2563 (รับผู้เข้าเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายศิตะ มานิตกุล นักวิจัยปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
โทรศัพท์ 086-754-5623
อีเมล sita.m@msu.ac.th
หรือเฟซบุ๊กศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินิวิทยา https://www.facebook.com/PRC.MSU