ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน

1. งานวิจัย


1.1 ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านบรรพชีวินวิทยา ได้แก่
   1.1.1 สตูดิโอถ่ายภาพตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์
   1.1.2 ห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก (ห้องตัดหิน)
   1.1.3 ห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่
1.2 วิทยากรให้ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา
1.3 ให้คำปรึกษาด้านการจัดนิทรรศการ
1.4 ให้บริการด้านการศึกษาและเปรียบเทียบตัวอย่างในงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา
1.5 ให้คำแนะนำด้านการเขียนบทความวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา
1.6 ให้บริการยืมอุปกรณ์ภาคสนามด้านบรรพชีวินวิทยา


2. งานบริการวิชาการ


2.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา
2.3 ให้บริการยืม-คืนหนังสือด้านบรรพชีวินวิทยา
2.4 ให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนด้านบรรพชีวินวิทยาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ให้บริการยืม-คืนตัวอย่างสำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา
2.6 ให้เข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงของหน่วยงาน