ค่านิยม (Core Value)

Palaeontologocal Research and Education Centre

P  = Palaeon Centre ศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา
R  = Research เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด
= Cooperate to network of researchers ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางการวิจัย

 

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

  • ผลิต ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • เป็นศูนย์รวมนักวิจัยด้านบรรพชีวินในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับสากล
  • ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ (Strateries)

  1. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
  2. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
  4. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ