ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

Palaeontologocal Research and Education Centre

P  =  Palaeon Centre                                     ศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา

R  =  Research                                              เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด

C  =   Cooperate to network of researchers        ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางการวิจัย