ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

 

ค่านิยม (Core Value)

Palaeontologocal Research and Education Centre

P  = Palaeon Centre ศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา
R  = Research เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด
= Cooperate to network of researchers ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางการวิจัย

 

ภารกิจหลัก

 • ผลิต ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • เป็นศูนย์รวมนักวิจัยด้านบรรพชีวินในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับสากล
 • ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ (Strateries)

สนับสนุนและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมุ่งลงทุนด้านงานวิจัย

 1. สนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน เน้นการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้เป็นภาระหน้าที่หลัก
 2. พัฒนาการใช้หลักสูตรที่มีความเป็นสากลและมีคุณภาพอยู่เสมอ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย
 3. มีระบบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้นิสิต คณาจารย์และนักวิจัยมีคุณลักษณะที่ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิต
 4. สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพของเครือข่ายบรรพชีวินวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและเกื้อหนุนการสร้างบัณฑิตในสาขาบรรพชีวินวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และความสามารถเพื่อบรรลุพันธกิจหลักของศูนย์ ฯ
 7. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
 8. สนับสนุนและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ