งานวิจัย 2009

รายงานผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ปี 2009

  • Cuny, G., P. Srisuk, S. Khamha, V. Suteethorn, and H. Tong. 2009. A new elasmobranch fauna   from the Middle Jurassic of Southern Thailand. In: Late Palaeozoic and Mesozoic  Ecosystems in SE Asia, vol 315, eds. E. Buffetaut, G. Cuny, J. Le Loeuff, and V. Suteethorn, 97–113. London: Geological Society Special Publications.
  • Deesri U, Cavin L, Claude J, Suteethorn V, Yuangdetkla P. Morphometric and taphonomic  study of a ray- finned fish assemblage (Lepidotes buddhabutrensis Semionotidae)  from the Late Jurassic-earliest Cretaceous of NE Thailand. In: Buffetaut, E., Cuny, G.,  Le Loeuff, J. and Suteethorn, V. (eds) Late Palaeozoic and Mesozoic Ecosystems in SE   Asia. Geological Society, London, Special Publications 2009; 315: 115-124
  • Lauprasert, K., Cuny, G., Thirakhupt, K. and Suteethorn, V. 2009. Khoratosuchus jintasakuli  gen. et sp. nov., an advanced neosuchian crocodyliform from the early Cretaceous (aptian/albian) of northeastern Thailand. In Late Palaeozoic and Mesozoic ecosystems in SE Asia, ed. E. Buffetaut, G. Cuny, J. Le Loeuff, and V. Suteethorn.  London: The Geological Society. (Special Publication 315: 175–187).