งานวิจัย

ทิศทางการวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้ บุคลากร ดำเนินการวิจัยทางด้านบรรพชีวินวิทยา

การบริการด้านงานวิจัย

1. ห้องปฏิบัติการด้านบรรพชีวินวิทยา

  • ห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก (ห้องตัดหิน)
  • ห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ (ห้องอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์)
  • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
  • ห้องกล้องจุลทรรศน์
  • ห้องคลังตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์
  • สตูดิโอถ่ายภาพ/แผนที่

2. วิทยากรให้ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา
3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดนิทรรศการ
4. ให้บริการด้านการศึกษาและเปรียบเทียบตัวอย่างในงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา
5. ให้คำแนะนำด้านการเขียนบทความวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา
6. ให้บริการยืมอุปกรณ์ภาคสนาม/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/แบบจำลอง ด้านบรรพชีวินวิทยา
7. ห้องสมุดด้านบรรพชีวินวิทยา
8. การรับนักศึกษาฝึกงานด้านบรรพชีวินวิทยา