ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา


ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์. 043 – 754373 ต่อ 3049
โทรสาร 043 – 754373