นิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีฯ มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นม. เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

นักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

คณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Instituteเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง