ผู้บริหารศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

E-mail: mongkol.c@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1730

ดร.สุรเวช สุธีธร
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

E-mail: suravech.s@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Prof.Dr.Clive Burrett
นักวิจัย

E-mail: cfburrett@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

Dr. Bouziane Khalloufi
นักวิจัย

E-mail: khalloufi.bouziane@hotmail.fr
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

Dr.Haiyan Tong
นักวิจัย

E-mail: htong09@yahoo.fr
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ดร.ศิตะ มานิตกุล
นักวิจัย ปฏิบัติการ

E-mail: sita.m@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ธนิศ นนท์ศรีราช

ดร.ธนิศ นนท์ศรีราช
นักวิจัย ปฏิบัติการ

E-mail: thanit.n@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

เสกสรร เฉิดรัศมี
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: seksan.c@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ประภาสิริ วาระเพียง
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: prapasiri.w@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

สำนักงานเลขานุการ/นักวิชาการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำใย พูลเพียร

ลำใย พูลเพียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

E-mail: lamyam.p@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

พิศมัย พูลเพียร

พิศมัย พูลเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

E-mail: pisamai.p@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

สุภาภรณ์ ประทุมชัน

สุภาภรณ์ ประทุมชัน
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

E-mail: supaporn.ph@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

กัญญาภัทร รัฐอาจ

กัญญาภัทร รัฐอาจ
นักวิชาการศึกษา

E-mail: kanyaphat.r@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน

รศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
อาจารย์
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : bthaithip@yahoo.com
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ

รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
อาจารย์
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : komsorn.l@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

ผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : stumpeesuwan@yahoo.com
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี

ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : uthumporn42@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ วันชัย สังฆ์สุข

อาจารย์ วันชัย สังฆ์สุข
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : wanchaisangsuk@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : pasakorn.b@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 043-754245
ข้อมูลเพิ่มเติม