ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

 

ผู้บริหาร
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
E-mail: mongkol.c@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
E-mail: pasakorn.b@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

 

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Prof.Dr.Clive Burrett
นักวิจัย
E-mail: cfburrett@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

Dr. Bouziane Khalloufi
นักวิจัย
E-mail: khalloufi.bouziane@hotmail.fr
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

Dr.Haiyan Tong
นักวิจัย
E-mail: htong09@yahoo.fr
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ศิตะ มานิตกุล
นักวิจัย ปฏิบัติการ
E-mail: sita.m@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ธนิศ นนท์ศรีราชธนิศ นนท์ศรีราช
นักวิจัย
E-mail: thanit.n@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

เสกสรร เฉิดรัศมี
เจ้าหน้าที่วิจัย

E-mail: seksan.c@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

ประภาสิริ วาระเพียง
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: prapasiri.w@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1737

 

สำนักงานเลขานุการ/นักวิชาการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำใย พูลเพียรลำใย พูลเพียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: lamyam.p@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

พิศมัย พูลเพียรพิศมัย พูลเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
E-mail: pisamai.p@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739
สุภาภรณ์ ประทุมชันสุภาภรณ์ ประทุมชัน
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
E-mail: supaporn.ph@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

กัญญาภัทร รัฐอาจกัญญาภัทร รัฐอาจ
นักวิชาการศึกษา

E-mail: kanyaphat.r@msu.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ: 043-754-373 ต่อ 1739

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชนรศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐรศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรีผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ วันชัย สังฆ์สุขอาจารย์ วันชัย สังฆ์สุข
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สุรเวช สุธีธรดร.สุรเวช สุธีธร
อาจารย์สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์