ผู้บริหาร
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักงานเลขานุการ/นักวิชาการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม