ผู้บริหาร

mongkol

รศ. ดร.มงคล อุดชาชน

Assoc.Prof.Dr.Mongkol Udchachon
ผู้อำนวยการ
mongkol.c@msu.ac.th
ข้อมูลประวัติ

ผศ. ดร. ภาสกร บุญชาลี

Asst. Prof. Pasakorn Bunchalee
รองผู้อำนวยการ
passk2002@yahoo.com
ข้อมูลประวัติ

ฝ่ายวิจัย

Varavuch

ดร. วราวุธ สุธีธร

Dr. Varavudh Suteethorn
นักวิจัย

Dr. Eric Buffetaut

นักวิจัย

Dr. Haiyan Tong

นักวิจัย

Dr. Clive Burrett

นักวิจัย

pic-2

Dr. Bouziane Khalloufi

นักวิจัย

นายศิตะ มานิตกุล

Sita Manitkoon
นักวิจัย ปฏิบัติการ

Ployphan Chittarach

นางพลอยพรรณ จิตราช

Ployphan Chittarach
นักวิจัย

02

นายเสกสรร เฉิดรัศมี

Seksan Chaidrusamee
เจ้าหน้าที่วิจัย

Thiraphon

นายธีระพล อุตะมะชะ

Thiraphon Autamacha
เจ้าหน้าที่วิจัย

ฝ่ายสำนักงานและเลขานุการ

นางสาวลำใย พูลเพียร

Lamyai Poonpaen
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สุภาพร

นางสุภาภรณ์ ประทุมชัน

Supapon Phatumchan
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพิสมัย พูลเพียร

Pitsamai Poonpaen
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

อ้อม

นางสาวสิริภา พงษ์แสงทอง

Siripa Pongseangthong
นักวิชาการศึกษา

pic

นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ

Kanyaphat Rattaoaj
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม

อ โบลิ่ง

ผศ. ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน

Asst. Prof. Dr. Hathaithip Udchachon

อ ต้อ

ดร. อุทุมพร ดีศรี

Dr. Uthumporn Deesri

ผศ. ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ

Asst. Prof. Dr. Komsorn Laohprasert

ดร. สุรเวช สุธีธร

Dr. Suravech suteedhorn

ผศ. ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

Asst. Prof. Dr. Sakboworn Tumpeesuwan

อ. วันชัย สังฆ์สุข

Mr. Wanchai Sungsuk