ผู้บริหาร

S__7725062

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน

Assoc.Prof.Dr.Mongkol Udchachon
ผู้อำนวยการ
mongkol.c@msu.ac.th
ข้อมูลส่วนตัว

S__7725066

ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี

Asst.Prof.Pasakorn Bunchalee
รองผู้อำนวยการ
pasakorn.b@msu.ac.th
ข้อมูลส่วนตัว

ฝ่ายวิจัย

S__7725068

ดร.วราวุธ สุธีธร

Dr.Varavudh Suteethorn
นักวิจัย

AVT_ric-Buffetaut_5230

Dr.Eric Buffetaut

นักวิจัย

S__7725063

Dr.Clive Burrett

นักวิจัย

S__7725064

Dr.Bouziane Khalloufi

นักวิจัย

S__7725061

นายศิตะ มานิตกุล

Sita Manitkoon
นักวิจัย ปฏิบัติการ

S__7725065 [1600x1200]

นางพลอยพรรณ จิตราช

Ployphan Chittarach
นักวิจัย

S__7725069

นายเสกสรร เฉิดรัศมี

Seksan Chaidrusamee
เจ้าหน้าที่วิจัย

ฝ่ายสำนักงานและเลขานุการ

DSCF2483 [1600x1200]

นางสาวลำใย พูลเพียร

Lamyai Poonpaen
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

S__7725058 [1600x1200]

นางสุภาภรณ์ ประทุมชัน

Supapon Phatumchan
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

S__7725070 [1600x1200]

นางสาวพิสมัย พูลเพียร

Pitsamai Poonpaen
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

S__7725060 [1600x1200]

นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ

Kanyaphat Rattaoaj
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม

421

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน

Asst.Prof.Dr.Hathaithip Udchachon

585

ดร.อุทุมพร ดีศรี

Dr.Uthumporn Deesri

247

ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ

Asst.Prof.Dr.Komsorn Laohprasert

470

ดร.สุรเวช สุธีธร

Dr.Suravech Suteethorn

512

ผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Sakboworn Tumpeesuwan

242

อ.วันชัย สังฆ์สุข

Mr.Wanchai Sungsuk