ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

 

ด้วยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นหน่วยงานที่มีเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น มีพันธกิจหลักด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการจากองค์ความรู้ทางบรรพชีวินวิทยา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา ธรณีวิทยา สัตววิทยา รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในงานด้านนี้ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ การออกสำรวจขุดค้นภาคสนาม การจัดทำข้อมูลและกิจกรรมบริการวิชาการ

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมอบหมายให้นายศิตะ มานิตกุล ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 086-7545623 เป็นผู้ประสานงาน

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม