ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี        
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
เบอร์โทรศัพท์
086-5201818
E-mail
pasakorn.b@msu.ac.th 
ที่อยู่
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.

วุฒิการศึกษา

สถาบัน

สาขาวิชา

2562
2019
ปร.ด. Ph.D. (Biology)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
       (ชีววิทยา)
2548
2005
วท.ม.
M.Sc. (Earth Sciences)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
(โลกศาสตร์)
2544
2001
วท.ม.
M.Sc. (Biology)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
(ชีววิทยา)
2540
1997
วท.บ.
B.Sc. (Biology)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University
(ชีววิทยา)

ประวัติการทำงาน

ชื่อตำแหน่ง

ระยะเวลา

หน่วยงาน

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
2562-ปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
อาจารย์
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

1. อนุกรมวิธานพืช 2. บรรพชีวินวิทยาพืช 3. เรณูวิทยา 4. วิวัฒนาการของพืช

ผลงาน

ผลงานทางวิชาการ (Academic output)

           1  หนังสือ/ ตำรา (Text book)
             วิวัฒนาการของพืช (Plant evolution)
           2  บทความวิจัย  (Research articles)
Kamolhathai Wangwasit and Pasakorn Bunchalee. 2013. Comparative fruit morphology of some
cypereae species (Cyperaceae) in Thailand. Journal of Science and echnology Mahasarakham University. 32(6). 752-760. (in Thai).
Wipawan Kioasanthie, Kamolhathai Wangwasit and Pasakorn Bunchalee. 2012. A Comparative
Study on Preparation Methods for Spore of Selaginella sp. Journal of Science and Technology Mahasarakham University. 8 (special edition). 152-168 (in Thai).
Karaket Phansri, Rakrudee Sarnthima, Sompong Thammasirirak, Pasakorn Boonchalee and
           Saranyu Khammuang. 2011. Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity Against Human Erythrocytes. Chiang Mai                        Journal of Science. 32(2): 242-251.
Prapairat Seephonkai, Aphidech Sangdee, Pasakorn Bunchalee and Stephen G. Pyne. 2009.
           Cytotoxic and Antiplasmodial Compounds from the Roots of Strophioblachia
           fimbricalyx. Journal of Natural Products. 72(10): 1892-1894.
Pasakorn Bunchalee and Pranom Chataranothai. 2006. Note on Polyalthia (Annonaceae), a
           new record for Thailand. Thai Forest Bulletin. 34: 1-3.
Pasakorn Bunchalee and Pranom Chataranothai. 2002. Polyalthia lateritia J. Sinclair
           (Annonaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin. 30: 59-61.
Pasakorn Bunchalee, Pranom Chataranothai, Achra Thammathaworn and Piya
           Chalermglin. 2001. Genus Polyalthia Blume in Thailand. Research and Thesis: 5th
           BRT Annual Conference. Bangkok.