ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต ชื่นสงวน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต ชื่นสงวน ที่ได้พัฒนาคณะให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ที่จะได้มาสานงานต่อ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป