พันธกิจ

พันธกิจ

1. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน