พันธกิจ

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

พันธกิจ

[divider style=”solid” top=”10″ bottom=”20″ style=”color: #FFD700;”]

1. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

[/box]

ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 6
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Total Users : 13576
Views Today : 50
Views Yesterday : 82
Total views : 33541
Who's Online : 0