พันธกิจ

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

พันธกิจ

[divider style=”solid” top=”10″ bottom=”20″ style=”color: #FFD700;”]

1. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

[/box]

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม