พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องSC1-100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี นำวิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดโครงงาน การแข่งขันโปรแกรมวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันครอสเวิร์ด การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม