พื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม