พื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา