ภารกิจ

ภารกิจ

  • ผลิต ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • เป็นศูนย์รวมนักวิจัยด้านบรรพชีวินในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับสากล
  • ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของประเทศ

ภารกิจ

  • ผลิต ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • เป็นศูนย์รวมนักวิจัยด้านบรรพชีวินในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับสากล
  • ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของประเทศ