ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS)

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เดินทางเยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ NIGAPS