พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส (UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP)) ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส) โดยมี Prof. Dr. Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib ,Vice Chancellor and CEO พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ภายใต้ความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางด้านการวิจัย กิจกรรมการวิจัยร่วม รวมถึงโครงการ สัมมนา การประชุมวิชาการ และการบรรยายสาธารณะ การร่วมสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม การสมัครทุนวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเอกสารตีพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน ในระยะเวลา 5 ปี ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งสร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน