ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังขาดแคลน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเลือกตัวอย่างศึกษาที่ตนเองสนใจ เช่น ซากดึกดำบรรพ์ กระดูก สัตว์สตัฟฟ์ ดอกไม้ ผลไม้ แมลง หรือวัตถุอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้สวยงามตามหลักศิลปะ สามารถต่อยอดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาองค์องค์ความรู้ด้านนี้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของรัฐ และบุคคลทั่วไป โดยเรียนรู้ทฤษฎีผ่านการบรรยายและลงมือปฏิบัติทั้งการลงแสงเงา การร่างภาพเบื้องต้น การร่างภาพภาคสนาม การลอกลาย การลงหมึก และเทคนิคสีน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศ

 

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม