ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร ตัวแทนผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมาแนวทางการพัฒนา เชิงยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บรรพชีวินวิทยา ได้ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต่อไป

 

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม