ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ในวัน (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม

การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศร่วมกับ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้คณะนำระบบคุณภาพ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคณะ แทนระบบคุณภาพเดิมที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการคือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. เพื่อเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบกับคณะและหลักสูตรในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม