ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ในวัน (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม

การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศร่วมกับ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้คณะนำระบบคุณภาพ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคณะ แทนระบบคุณภาพเดิมที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการคือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. เพื่อเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบกับคณะและหลักสูตรในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
[/box]
Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 4 6 7 4
Users Today : 19
Users Yesterday : 20
Total Users : 14674
Views Today : 30
Views Yesterday : 26
Total views : 35678
Who's Online : 0