ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและนักศึกษา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองกรุงวันดีประชาสรร จำนวน 58 คน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับปวช. 1 และ2 จำนวน 40 คน
ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีทัศนีย์นอกห้องยุค Heaw Normal
โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกรุงวันดีประชาสรร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบรรพชีวินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย
« ของ 8 »