ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย

เมื่อวันที่ ( 29 ตุลาคม 2563 ) ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย จำนวน 40 คน

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีทัศนีย์นอกห้อง ยุค Heaw Normal โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบรรพชีวินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม