ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวารสาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะมีผู้บริหารกองวิจัยพร้อมบุคลากรแล้ว ยังมีผู้แทนจากกองคลังและพัสดุ พร้อมผู้แทนสำนักตรวจสอบภายในมาพบเราด้วย โดยรูปแบบจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านการวิจัย เกี่ยวกับประเด็นนโยบายการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร และการทำงานที่เกี่ยวของหน่วยงานกองวิจัย การรับฟังปัญหาที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น การเบิกจ่ายงวดเงินต่างๆ ขั้นตอนการเดินเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการวิจัย อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม