ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
วันนี้ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดได้ร่วมคิดวิเคราะห์ศักยภาพ ทั้งปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) ที่จังหวัดได้ร่วมกันวิเคราะห์และดำเนินการมาแล้วในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ว่าด้วยที่ผ่านมาศักยภาพดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดไว้
Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 2 5 8 0
Users Today : 5
Users Yesterday : 9
Total Users : 12580
Views Today : 10
Views Yesterday : 13
Total views : 31542
Who's Online : 0