ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
วันนี้ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดได้ร่วมคิดวิเคราะห์ศักยภาพ ทั้งปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) ที่จังหวัดได้ร่วมกันวิเคราะห์และดำเนินการมาแล้วในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ว่าด้วยที่ผ่านมาศักยภาพดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดไว้
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม