ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้ให้ความร่วมมือ/ต้อนรับนักตรวจสอบภายใน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ให้ความร่วมมือ/ต้อนรับนักตรวจสอบภายใน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน รับตรวจในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น จำนวน 29 หน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้คือ เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 6
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Total Users : 13576
Views Today : 50
Views Yesterday : 82
Total views : 33541
Who's Online : 0