ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ MSU INDIE Camp กับสำนักศึกษาทั่วไป และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU INDIE Camp ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต/นักศึกษาจากภายนอก จำนวน 60 คน เพื่อบรรลุเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างยั่งยืน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นบนพื้นฐานความแตกต่างรอบด้านในทุกมิติ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต