ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ MSU INDIE Camp กับสำนักศึกษาทั่วไป และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ MSU INDIE Camp กับสำนักศึกษาทั่วไป และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU INDIE Camp ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต/นักศึกษาจากภายนอก จำนวน 60 คน เพื่อบรรลุเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างยั่งยืน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นบนพื้นฐานความแตกต่างรอบด้านในทุกมิติ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม