แบบฟอร์มงานบุคคล

  • ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร พนักงาน
  • ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร ลูกจ้างตามภารกิจ
  • ใบลาพักผ่อน
  • แบบฟอร์มประเมินผลการดำเนินงาน
  • แบบฟอร์มสัญญาจ้าง