แบบฟอร์มงานบุคคล ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง

พิมพ์เอกสาร

แบบฟอร์มการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม(แบบฟอร์ม)
รายงานการประชุม(แบบฟอร์ม)
แบบฟอร์มแสดงเจตนา
ใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกบุคคล
ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ใบรายงานตัวขอรับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน พนักงาน (แบบ ลพ-มมส.02)
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มใบลาป่วย พนักงาน (แบบ ลพ-มมส.01)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Vacation Leave Request Form)
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (Sick, Personal and Maternity Leave Request Form)
แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัว
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ
คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
คำขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครชาวต่างชาติ
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงประวัติ/เปลี่ยนตำแหน่งโอน/ย้ายหน่วยงาน
หนังสือยินยอมให้โอน/ย้าย หน่วยงาน
ขอโอนมารับราชการ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
แบบฟอร์มขอปรับวุฒิ
แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ
แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report) สำหรับ Supervisor’s Report
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แบบขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/Letter of Auto
แบบฟอร์มอื่นๆ
หนังสือขอลาออกจากราชการ
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ
ตารางสรุปการลาประจำปีงบประมาณ
ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
ใบมอบฉันทะ (สำหรับขอหนังสือรับรอง)
แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์มขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบติดตามตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน สปส. 1-03-1
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)
แนวปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองและการขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานภาระงาน
Road Map
TOR
แบบรายละเอียดภาระงานอาจารย์
แบบฟอร์มสัญญา
หนังสือแจ้งการทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553
รายละเอียดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลา)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)
สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลา)
สัญญาค้ำประกัน (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)
สัญญาจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)
เอกสารประกอบการทำสัญญา
แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ขออนุมัติทำสัญญาค้ำประกันนอกสถานที่
บันทึกขอทำสัญญาล่วงหน้า
สัญญาการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
แบบสอบถามข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ