แบบฟอร์มงานพัสดุ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา/ประกาศราคากลาง/ให้วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ

 

เรื่อง

 ประเภทไฟล์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและคลังซากดึกดำบรรพ์ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศอัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบรรพชีวินวิทยา 2561

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

เรื่อง

 ประเภทไฟล์

แบบขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มขอให้จัดหาพัสดุ และรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27
แบบขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 500,000 บาท)
แบบขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 100,000 บาท )
แบบสอบถามข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี การเงิน และการพัสดุ