แบบฟอร์มงานพัสดุ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

แบบขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 100,000 บาท )
แบบขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 500,000 บาท
แบบฟอร์มขอให้จัดหา (วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท)
แบบฟอร์มขอให้จัดหาพัสดุ และรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27
แบบฟอร์มราคากลาง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)