โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม และยังให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ธรณีวิทยาพื้นฐานสำหรับบรรพชีวินวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูจำนวน 6 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 65 คน วิทยากรจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาและพิพิธภัณฑ์สิรินธร จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน งบประมาณทั้งสิ้น 117,000 บาท  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สองที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาและกรมทรัพยากรธรณี ในกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จริงผ่านการลงมือทำ อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อีกด้วย มีการเน้นกิจกรรมทั้งในส่วนของการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ธรณีวิทยาพื้นฐานสำหรับบรรพชีวินวิทยา การลำดับชั้นหินและแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย และวิวัฒนาการไดโนเสาร์ไทยและไดโนเสาร์กินเนื้อในประเทศไทย เป็นต้น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไม้กลายเป็นหิน และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก ทั้งครูและนักเรียนต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นเพราะสอดคล้องต่อความต้องการของโรงเรียนเป็นอย่างมาก