โครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้จัดโครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เดินทางศึกษาดูงานขบวนการผลิตเกลือ และเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เดินทางศึกษาดูงาน ความปลอดภัยในเขตเหมืองและโรงงาน รับฟังบรรยายเรื่องธรณีวิทยาและการทำเหมืองแร่หินเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยนายสงวน ชูช้าง และคณะ และช่วงบ่ายเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมและชมเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เดินทางเข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับ