โครงการประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

โครงการประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th International Palaeontological Congress)
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โดยประกอบด้วยการประชุมย่อยที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก รวมทั้งหมด 33 หัวข้อ (Scientific sessions/symposia)   เช่น วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมบรรพกาล ดิจิทัลบรรพชีวินวิทยา มรดกธรณีและอุทยานธรณี รวมทั้งบรรพชีวินวิทยาด้านอื่นๆ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบโดยสมาคมบรรพชีวินวิทยานานาชาติ  (The International Palaeontological Association, IPA) ให้จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย  คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดเวทีในการเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับสากล และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวด้านบรรพชีวินวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และอุทยานธรณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกต่อไป

« ของ 4 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม