คณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Instituteเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Institute ประกอบด้วย อาจารย์จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4 จำนวน 31 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ รวมถึงทดลองการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นอย่างดี