งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Palaeontological Congress: APC 2019) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ประกอบด้วย รศ.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการ ผศ.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และนายศิตะ มานิตกุล นักวิจัยปฏิบัติการ พร้อมด้วยผศ.คมศร เลาห์ประเสิรฐ และผศ.หทัยทิพย์ อุดชาชน อาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด. บรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง นายธนิศ นนท์ศรีราช และนายอภิรัตน์ นิลพนาพรรณ นิสิตระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้ร่วมงานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Palaeontological Congress: APC 2019) ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ ผศ.ภาสกร บุญชาลี และนายศิตะ มานิตกุล ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “The anatomy of petrified wood from the Phu Kradung Formation, Phu Po, Kham Muang District, Kalasin Province, Thailand” และ“Evolutionary stages of ornithischian dinosaurs in the Khorat Group of Thailand” ตามลำดับ โดยการนำเสนอของ นายศิตะ มานิตกุล ได้รับรางวัล Best Posters for Young Students นอกจากนี้ยังมีการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้แก่ผู้ร่วมงานประชุมด้วย
      การจัดงานประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการก่อตั้งสมาคมบรรพชีวินวิทยาแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา โดยงานประชุมครั้งสองจะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น อีกสี่ปีหลังจากนี้ ในปี 2566