นักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

          เมื่อวันที่ 26 พย. 62 เวลา 10.30-11.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำคณะครูนักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. จำนวน 50 คน โดยมี อ.ดร. ประสงค์ สายหงส์ อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ในครั้งนี้ได้มีล่ามแปลภาษาเวียดนามจากอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้ามาช่วยในการสื่อสารอีกด้วย คณะครูและนักเรียนต่างให้ความสนใจในงานด้านบรรพชีวินวิทยา และห้องปฏิบัติการต่างๆ มีข้อซักถามตลอดการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้
สิริภา พงษ์แสงทอง ภาพ/รายงาน