ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ อธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 มกราคม 2563 และวันที่ 7 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ อธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์