ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย นำบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ กล่าวว่า การจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับรู้ และเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดยในวันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ตลอดจนร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรในโอกาสนี้ด้วย

ที่มา : เพจ Mahasarakham University