Home / 2019 / September

Monthly Archives: September 2019

โครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หัวข้อโครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    ลำดับที่ หัวข้อ ระดับชั้น รูปแบบ ระยะเวลา (ช.ม.) วิทยากรหลัก   ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ           1 สภาพแวดล้อมบรรพกาลกับชีวมณฑล ม.ปลาย บรรยาย/ปฏิบัติการ 4 – 8 ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน/อ.วันชัย สังฆ์สุข   2 การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ม.ต้น-ม.ปลาย บรรยาย/ปฏิบัติการ 4 – 8 ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ/อ.ดร.อุทมพร ดีศรี   3 วิวัฒนาการของพืช ม.ต้น-ม.ปลาย บรรยาย/ปฏิบัติการ 4 – 8 อ.วันชัย สังฆ์สุข/ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี …

Read More »

Eric Buffetaut

ข้อมูลทั่วไป               ชื่อ-สกุล Eric  Buffetaut ตำแหน่ง นักวิจัย หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์   E-mail eric.buffetaut@sfr.fr ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา 1981 D.Sc. Univesrity of Paris Paleontology 1974 Ph.D. Univesrity of Paris Paleontology   ประวัติการทำงาน ชื่อตำแหน่ง ระยะเวลา หน่วยงาน Researcher …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 086-5201818 E-mail Pasakorn.b@msu.ac.th  ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา 2562 2019 ปร.ด. Ph.D. (Biology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University        (ชีววิทยา) 2548 2005 วท.ม. M.Sc. (Earth Sciences) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University (โลกศาสตร์) 2544 2001 วท.ม. B.Sc. (Biology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

Read More »

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 081-8731724 E-mail Mongkol.c@msu.ac.th ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา 2550 2546 2541 วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) วท.ม. (ธรณีวิทยา) วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ประวัติการทำงาน ชื่อตำแหน่ง ระยะเวลา หน่วยงาน ผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานหลักสูตร ปรด. บรรพชีวินวิทยา 2561-ปัจจุบัน …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา​ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย​

เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​ 2562​ รศ. ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย​ ณ​ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วันที่ 19 กันยนยน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 18 ท่าน โดยได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ อย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS)

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เดินทางเยี่ยมชมสถาบัน Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ NIGAPS

Read More »

แบบฟอร์ม

แบบ CHECK-LIST แบบฟอร์มการเงิน หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร บุตรบุคลากรที่เรียน ร.ร.สาธิต (แบบ สธ.004) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบบันทึกขอไปราชการ แบบฟอร์มการยืมเงิน แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ใบมอบฉันทะ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แบบ บก111) ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับงานวิจัย) ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131) ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) แบบฟอร์มงานพัสดุ แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบใหม่พัสดุ แบบฟอร์มใบเสนอราคา แบบฟอร์มทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ แบบฟอร์มงานวิจัย แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารการขอทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มงานบุคคล แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (พนักงาน แบบ ลพ-มมส 01) ใบลาพักผ่อน (พนักงาน แบบ ลพ-มมส …

Read More »