ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กรมทรัพยากรธรณี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามร่วมกับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ นายธีรพงษ์ ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาขน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนิสิตในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านวิชาการ การวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ร่วมสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมบริการวิชาการอันก่อให้เกิดการพัฒนาของทั้งสอง องค์กรและชุมชนผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการจัดทำแผนความร่วมมือและรายละเอียดในการดำเนินการร่วมกันของแต่ละโครงการต่อไป
ข่าว/ภาพ : facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 7
Users Today : 10
Users Yesterday : 45
Total Users : 15547
Views Today : 30
Views Yesterday : 56
Total views : 37358
Who's Online : 0