พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้ … อ่านเพิ่มเติม พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี