Dr. Roland B. Sookias นักวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา จาก University of Liège ประเทศเบลเยียม ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อศึกษาและถ่ายภาพซากดึกดำบรรพ์ 3 มิติ

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้อนรับ
Dr. Roland B. Sookias นักวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา จาก University of Liège ประเทศเบลเยียม

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยกาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้การต้อนรับ Dr. Roland B. Sookias นักวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา
จาก University of Liège ประเทศเบลเยียม ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เพื่อศึกษาและถ่ายภาพซากดึกดำบรรพ์ 3 มิติ
เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มติ โดยใช้อุปกรณ์สแกนและโปรแกรม Artec 3D โดยผลการดำเนินการจะสามารถนำไปประกอบการแสดงในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล หรือเผยแพร่ในสื่อออนไลน์แบบต่างๆ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ด้านการศึกษาและวิจัยในระดับลึกในอนาคตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ University of Liège ด้านบรรพชีวินวิทยาต่อไป

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Comments are closed.