admin

ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์​ สถาบัน​ สำนัก​ ศูนย์​ ครั้งที่​ 9

กีฬาสานสัมพันธ์​ สถาบัน​ สำนัก​ ศูนย์​ ครั้งที่​ 9​ วันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2662​ ผูุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาและบุคลากร​ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์​ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้หัวข้อ “จุ …

Read More »

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แ …

Read More »

ยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (คนใหม่)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวลำใย พูลเพียร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย …

Read More »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานวิจัย Research and Knowledge รายงานประจำปี รายงานประจำปี พ.ศ. 2554 รายงานประจำปี พ.ศ. 2555 รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 แบบ CHECK-LIST แบบ …

Read More »

คำรับรองแผนปฏิบัติราชการ

Read More »

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2562)

Read More »

แผนปฏิบัติราชการ

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2562​

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2562​ และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2563​ กับ​ บุคลากร​ PRC และรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการศูนย์​ฯ ระหว่างวันที่​ 9​ …

Read More »