admin

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส.

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

Read More »

เชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการประหยัดพลังงาน “รู้รักษ์ รู้ใช้ ทรัพยากร”

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและนักศึกษา

Read More »

รศ. ดร. มงคล อุดชาชน และ Prof. Dr. Clive Burret จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ ณ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

Read More »

ขอขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »

โครงสร้างหน่วยงาน

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

Read More »