2021-03-19_ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด