Dr. Eric Buffetaut บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Current research on Southeast Asian dinosaurs”

Dr. Eric Buffetaut บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Current research on Southeast Asian dinosaurs”
ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Current research on Southeast Asian dinosaurs”
โดยผู้เชี่ยวชาญ Dr. Eric Buffetaut จาก Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, France
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีนิสิตและอาจารย์ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายดังกล่าวจำนวนมาก
และการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ นิสิตและอาจารย์ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต้อยอดในวิชาเรียนได้อย่างดี
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม