การค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

การค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก
New  Species  by  PRC