ขอเชิญร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) และห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302)
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบออนไลน์

เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์ ดังนี้

1) ออนไซต์

(เฉพาะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี), คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน/รองผู้อำนวยการ-สำนัก-ศุนย์-หน่วยงานเทียบเท่าคณะ,
ประธานหลักสูตร, หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์-หน่วยงานเทียบเท่าคณะ, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ตัวแทนนิสิต

2) ออนไลน์ 

ลิงค์ลงทะเบียน (ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567)  https://forms.gle/QwH8hhc6H2BXBHAT8

ลิงค์เข้าร่วมประชุม (ให้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้เมล์ @msu.ac.th เท่านั้น)

รับฟังการถ่ายทอดฯ ห้อง 1 https://bit.ly/41MjJYx Password : Msu@2567
รับฟังการถ่ายทอดฯ ห้อง 2 https://bit.ly/48nwzid Password : Msu@2567
ลิงค์แบบประเมินโครงการฯ https://bit.ly/3TMhfr7

ที่มา: งานบริการนวัตกรรมดิจิทัล สำนักคอมพิวเตอร์