ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

งานบริการวิชาการ

การบริการด้านงานบริการวิชาการ

1. การจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาประจำปี รุ่นเด็ก รุ่นครอบครัว และรุ่นบุคคลทั่วไป
2. รับจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาสำหรับโรงเรียน
3. การเยี่ยมชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ ภายในศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรระยะสั้น
5. รับจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษด้านบรรพชีวินวิทยานอกพื้นที่
6. การแถลงข่าวและงานประชาสัมพันธ์ด้านบรรพชีวินวิทยา
7. การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
8. การออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน / โรงเรียน
9. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
11. งานประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์

 

โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. โครงการค่ายบรรพชีวินวิทยา ครั้งที่ 1-19
2. โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “La Fête De Dino” ครั้งที่ 1-3
3. โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์
4. โครงการภายใต้เส้นทางไดโนเสาร์สะออน : สารคาม-กาฬสินธุ์ เมืองไดโนเสาร์ต้องห้ามพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
5. โครงการการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาชุดความรู้ด้านไม้กลายเป็นหินและการอนุรักษ์ ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนและยุวมัคคุเทศก์ไม้กลายเป็นหินบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์