งานบริการวิชาการ

การบริการด้านงานบริการวิชาการ

1. การจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาประจำปี รุ่นเด็ก รุ่นครอบครัว และรุ่นบุคคลทั่วไป
2. รับจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาสำหรับโรงเรียน
3. การเยี่ยมชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ ภายในศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรระยะสั้น
5. รับจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษด้านบรรพชีวินวิทยานอกพื้นที่
6. การแถลงข่าวและงานประชาสัมพันธ์ด้านบรรพชีวินวิทยา
7. การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
8. การออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน / โรงเรียน
9. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
11. งานประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์

 

โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. โครงการค่ายบรรพชีวินวิทยา ครั้งที่ 1-19
2. โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “La Fête De Dino” ครั้งที่ 1-3
3. โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์
4. โครงการภายใต้เส้นทางไดโนเสาร์สะออน : สารคาม-กาฬสินธุ์ เมืองไดโนเสาร์ต้องห้ามพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
5. โครงการการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาชุดความรู้ด้านไม้กลายเป็นหินและการอนุรักษ์ ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนและยุวมัคคุเทศก์ไม้กลายเป็นหินบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์