งานบริการวิชาการ

การบริการด้านงานบริการวิชาการ

1. การจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาประจำปี รุ่นเด็ก รุ่นครอบครัว และรุ่นบุคคลทั่วไป
2. รับจัดค่ายบรรพชีวินวิทยาสำหรับโรงเรียน
3. การเยี่ยมชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ ภายในศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรระยะสั้น
5. รับจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษด้านบรรพชีวินวิทยานอกพื้นที่
6. การแถลงข่าวและงานประชาสัมพันธ์ด้านบรรพชีวินวิทยา
7. การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
8. การออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน / โรงเรียน
9. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
11. งานประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์