ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการทัศนศึกษาอุทยานธรณีและแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา

 
ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการทัศนศึกษาอุทยานธรณีและแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา
ณ อุทยานธรณีอุบลราชธานี และพื้นที่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี